ระบบการควบคุมภายใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565 ทางรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สพฐ. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563