วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหา รายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2567

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2567 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 140 คน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม – 25 เมษายน 2567        ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 หน่วยงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. ท่านสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดพิธีการปฐมนิเทศโครงการฯ

2. ท่านสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พบปะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

3. การนิเทศติดตามนักเรียนในโครงการฯ

4. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลอมรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ปี 2565

    
  กลุ่มบริหารสำนักงาน สำนักอำนวยการ ได้จัดการประชุมสัมมนา              เชิงปฏิบัติการ หลอมรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สพท.และสถานศึกษา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนนพรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 สพฐ.5 ชั้น 9 และการประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 สพฐ.5ชั้น 9

                         ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 1

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 2