วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สพท. ประจำปี ครั้งที่ 2/2566

ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานการติดตามผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในของ สพท. ประจำปี ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2566 ณ สพป.สระแก้ว เขต 2,สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร,สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างถูกต้อง รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการดังกล่าว ซึ่ง สพท.สามารถใช้ระบบควบคุมภายในเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สพท. ประจำปี ครั้งที่ 1/2566

            

ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานการติดตามผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในของ สพท. ประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2566 ณ สพม.เชียงใหม่,สพป.เชียงใหม่ เขต 2,สพป.ลำพูน เขต 1 และสพป.นครสวรรค์ เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างถูกต้อง รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการดังกล่าว ซึ่ง สพท.สามารถใช้ระบบควบคุมภายในเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลอมรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ปี 2565

    
  กลุ่มบริหารสำนักงาน สำนักอำนวยการ ได้จัดการประชุมสัมมนา              เชิงปฏิบัติการ หลอมรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สพท.และสถานศึกษา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนนพรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ภาพกิจกรรม

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 สพฐ.5 ชั้น 9 และการประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 สพฐ.5ชั้น 9

                         ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 1

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 2

                                    

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565

 นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม DOC สพฐ.5 ชั้น 9