วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหา รายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2567

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2567 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 140 คน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม – 25 เมษายน 2567        ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 หน่วยงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. ท่านสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดพิธีการปฐมนิเทศโครงการฯ

2. ท่านสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พบปะนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

3. การนิเทศติดตามนักเรียนในโครงการฯ

4. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ