วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สพท. ประจำปี ครั้งที่ 2/2566

ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานการติดตามผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในของ สพท. ประจำปี ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2566 ณ สพป.สระแก้ว เขต 2,สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร,สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และสพป.บุรีรัมย์ เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างถูกต้อง รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการดังกล่าว ซึ่ง สพท.สามารถใช้ระบบควบคุมภายในเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สพท. ประจำปี ครั้งที่ 1/2566

            

ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานการติดตามผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในของ สพท. ประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2566 ณ สพม.เชียงใหม่,สพป.เชียงใหม่ เขต 2,สพป.ลำพูน เขต 1 และสพป.นครสวรรค์ เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างถูกต้อง รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการดังกล่าว ซึ่ง สพท.สามารถใช้ระบบควบคุมภายในเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพกิจกรรม