วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 สพฐ.5 ชั้น 9 และการประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 สพฐ.5ชั้น 9

                         ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 1

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 2