วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565

 นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม DOC สพฐ.5 ชั้น 9