วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานการจัดทำหลักสูตรเพื่อใช้ในการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

 

นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ได้เป็นประธาน  การประชุมหลักสูตร เมื่อวันที่ 4 -  6  กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม สวก.      อาคาร สพฐ.3 ชั้น 2 

โดยมีคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิจากสพท.และสถานศึกษา  เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting