วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 สพฐ.5 ชั้น 9 และการประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 สพฐ.5ชั้น 9

                         ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 1

ภาพกิจกรรม การประชุมครั้งที่ 2

                                    

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565

 นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม DOC สพฐ.5 ชั้น 9วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานการจัดทำหลักสูตรเพื่อใช้ในการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

 

นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ได้เป็นประธาน  การประชุมหลักสูตร เมื่อวันที่ 4 -  6  กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม สวก.      อาคาร สพฐ.3 ชั้น 2 

โดยมีคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิจากสพท.และสถานศึกษา  เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ผ่านทางระบบ Zoom Meeting 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานการประชุมรับ-ส่ง หนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)

 

นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ได้เป็นประธานการประชุมการรับ – ส่งหนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-saraban) โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่              ที่เกี่ยวข้อง ของทุกสำนัก เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการรับ – ส่งหนังสือราชการทางระบบ e-saraban ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 –16.30 น.  ณ ห้องประชุม 2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9