วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


กำหนดการการปฐมนิเทศ
สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
ให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียน ฤดูร้อน ปี 2562 
ให้มาปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
(ห้องประชุมเธียร์เตอร์) อาคารรัชมังคลาภิเษก 
กระทรวงศึกษาธิการ