วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


กำหนดการการปฐมนิเทศ
สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
ให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียน ฤดูร้อน ปี 2562 
ให้มาปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
(ห้องประชุมเธียร์เตอร์) อาคารรัชมังคลาภิเษก 
กระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ สพท. เมื่อวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ,2 ,สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 และ สพม. เขต 12


         


     โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน ระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง สพฐ. ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รองผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560