วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นประธานการประชุมรับ-ส่ง หนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)

 

นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ได้เป็นประธานการประชุมการรับ – ส่งหนังสือราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-saraban) โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่              ที่เกี่ยวข้อง ของทุกสำนัก เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการรับ – ส่งหนังสือราชการทางระบบ e-saraban ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 –16.30 น.  ณ ห้องประชุม 2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9